Aplikacja
mobilna

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

§1. Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest Boterm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Burchardztwie pod adresem Burchardztwo 176, 83-300 Kartuzy, NIP: 5891973148, REGON: 220896256, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340984, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 50.000 zł.
 2. Adres e-mail administratora danych: do uzupełnienia.
 3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 4. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z administratorem danych.
 5. Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub świadczenia usług na rzecz osoby, której dane dotyczą.

§2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. przygotowanie oferty handlowej w odpowiedzi na zainteresowanie klienta, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. zawieranie i realizacja umów, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego, na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. prowadzenie programu lojalnościowego lub organizacja akcji promocyjnych (konkursów), na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 5. obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 6. rachunkowych związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 7. archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 8. kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 9. marketing, co jest jego prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

§3. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą.
 2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być również podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne, podmioty świadczące usługi IT (w tym usługi hostingowe).
 3. Administrator danych może być zobowiązany do udostepnienia danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności do udostępnienia danych osobowych uprawnionym organom lub instytucjom państwowym.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotu mającego siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

§4. Okres przechowywania danych osobowych

 1. Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 2. Administrator danych przechowuje dane osobowe znajdujące się na dokumentach rozliczeniowych przez okres wskazany przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości.
 3. Administrator danych przechowuje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych przez okres lat 10, jednak nie dalej niż do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 4. Administrator danych przechowuje dane osobowe gromadzone na potrzeby programu lojalnościowego lub akcji promocyjnych (konkursów) do czasu udziału osoby w programie lojalnościowym lub akcji promocyjnej.
 5. Administrator danych przechowuje dane osobowe w celach innych niż wskazane w ust. 1-4 przez okres jednego roku, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

§5. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

– administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

 • do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 • do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 • Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

§6. Profilowanie

Dane osobowe uzyskane przez administratora danych nie będą przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie.

Zgody do programu lojalnościowego

Dobrowolnie wyrażam zgodę na gromadzenie moich danych osobowych oraz ich przetwarzanie na
potrzeby i w związku z moim udziałem w programie promocyjnym Stacji Boterm przez administratora
danych, tj. Boterm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Burchardztwo 176, 83-300 Kartuzy,
NIP: 5891973148
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem karty stałego klienta. Przyjmuję do wiadomości, iż
możliwość otrzymania karty stałego klienta jest uwarunkowana wyrażeniem powyższych zgód na
przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym z wykorzystaniem mojego
numeru telefonu. Przyjmuję ponadto do wiadomości, iż wycofanie zgód marketingowych może
skutkować wyłączeniem z programu karty stałego klienta.
Zostałem poinformowany, iż w każdej chwili przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych i prawo
ich poprawienia, a także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na ważność
przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.*

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie informacji handlowej od Boterm Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Burchardztwie na wskazany przeze mnie numer telefonu, w
szczególności w postaci wiadomości SMS lub MMS.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymanie informacji marketingowych (w tym formie
subskrypcji newsletter) od Boterm Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Burchardztwie na wskazany przeze mnie adres poczty elektronicznej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych
  jest Boterm Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością z siedzibą w Burchardztwie
  pod adresem Burchardztwo 176, 83-300
  Kartuzy, NIP: 5891973148, REGON:
  220896256, wpisana do rejestru
  przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
  pod numerem KRS: 0000340984, sąd
  rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
  Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
  zakładowy 50.000 zł.
 2. Podanie danych osobowych przez klienta jest
  dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w
  programie promocyjnym stacji Boterm.
 3. Administrator danych przetwarza dane w celu
  obsługi programu promocyjnego stacji Boterm
  oraz w celach marketingowych na podstawie
  udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane
  podmiotom trzecim oraz nie będą przekazywane
  do państwa trzecich.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane
  do czasu zakończenia udziału w programie
  promocyjnym stacji Boterm.
 6. Informujemy, iż w każdej chwili przysługuje
  Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych i
  prawo ich poprawienia, a także prawo do
  wycofania zgody na przetwarzanie danych bez
  wpływu na ważność przetwarzania, którego
  dokonano przed jej wycofaniem.
 7. Informujemy, iż osoba, której dane dotyczą, ma
  prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym
  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  w Warszawie.
 8. Więcej informacji o przetwarzaniu danych
  osobowych znajduje się w naszej Polityce
  prywatności dostępnej na stronie
  http://www.boterm.pl.
 9. *Zgoda obowiązkowa do wydania karty lojalnościowej.

Aplikacja mobilna